Sierra Lab

Report Abuse

Bild_2023-11-14_225256176

LABORATORI I KONTROLLIT TË NAFTËS DHE GAZIT

Ne si Laborator jemi të angazhuar që çdo veprimtari të jetë në përputhje me kërkesat e standardit  EN ISO / IEC 17025, e cila bën të mundur rritjen e saktësisë dhe besueshmërisë së tërësisë së analizave që kryhen nga laboratori i Sierra Lab sh.p.k .

Në mënyrë të vazhdueshme ndërmerren aktivitete që përmirësojnë  aktivitetin e sistemit të menaxhimit të cilësisë.

Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me  ISO/IEC 17025.nga viti 2011  “Kërkesa të Përgjithshme për Kompetencën e Laboratorëve Testues dhe Kalibrues”.

Objektiv në vazhdimësi ngelet zgjerimi i aktivitetit të kryerjes së testimeve, shtimin e aparaturave të reja për të plotësuar testimin e të gjithë treguesve sipas standardeve.

Mbajtjen në gatishmëri të plotë teknike tё sistemit tё aparaturave laboratorike.

Trajnimin në vazhdimësi të personelit, nё fushat e aktivitetit testues,

zhvillimit të metodikave të reja standarde,

pjesëmarrje në teste zotësie dhe krahasime ndër laboratorike.

Analizat fiziko – kimike të Karburanteve te naftës që kryhen janё nё përputhje tё plotë me standardet evropiane dhe ndërkombëtare dhe kërkesave ligjore ne republikën e Kosovës.

Vazhdimisht ka asistencë teknike nga ekspertë të huaj për kalibrim, mirëmbajtje dhe shërbime.

Aparatet monitorohen me standarde të certifikuara për të rritur saktësinë e rezultatit të raportuar.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë