Marrëdhënie qeveritare

Departamenti për avokim dhe marrëdhëniet me qeverinë bashkon interesat e sektorëve, që janë të përfaqësuara në OEGJK apo të të gjithë anëtarësisë dhe në këtë mënyrë përfaqëson kompanitë e saj anëtare në raport me institucionet kosovare. Komuniteti i biznesit gjermano-kosovar mund të mbështetet në një përfaqësim të interesave që ndihmon në formësimin e agjendës ekonomike të Kosovës dhe përmirësimin e kushteve kornizë për investitorët gjermanë. Në të njëjtën kohë, ky departament është në dialog të drejtpërdrejtë me vendimmarrësit politikë dhe shërben jo vetëm si zë i bizneseve anëtare karshi institucioneve, por ka dhe rol informues për anëtarët e saj.

Përveç advokimit, ky departament menaxhon edhe gjashtë grupet e punës, ose Kllasterët, brenda OEGJK-së dhe përgatit e publikon raporte ekonomike që janë në përputhje me agjendën dhe misionin e organizatës.

Personi kontaktues në OEGJK

GONXHE ABAZI

Udhëheqëse e Departamentit për Marrëdhënie Qeveritare dhe Avokim