SELIMAJ Legal Consulting

Report Abuse

SELIMAJ Legal Logo

Ne ofrojmë këshilla ligjore, shërbime juridike dhe përfaqësime ne organet administrative dhe gjyqësore brenda dhe jashtë Kosovës ne çështjet e pronësisë intelektuale, investimeve te huaja direkte ne vendin tonë, energjisë dhe burimeve tjera natyrore, veprimtarisë minerare dhe produkteve minerale, industrisë se sigurimeve dhe ri sigurimeve, çështjet e prokurimeve publike dhe ndihmës juridike ne çështjet qeveritare dhe publike.
Me kompetencë, korrektësi, integritet dhe gjithherë bazuar ne komunikim te mbrojtur klient – avokat ofrojmë analiza profesionale ligjore dhe përfaqësime gjyqësore ne çështjet komerciale, marrëdhëniet e detyrimeve, çështjet doganore dhe tatimore, kontestet e punës, procedurat administrative dhe ne te gjitha kontestet tjera ekonomike.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë