Monting

Report Abuse

Monting Logo

Ndërmarrja Monting u themelua ne vitin 1993 në Prishtinë si njëra nga ndërmarrjet e para private në sektorin e Energjetikës. Monting ka përvojë të gjatë dhe të pasur në realizimin e projekteve më kapitale në lëminë e Energjetikës dhe është lidere në tregun vendor. Monting ka marrë pjesë në ndërtimin ose rehabilitimin e 3 Nënstacioneve të nivelit të tensionit 400kV ,7 Nënstacioneve 220kV dhe 28 Nënstacioneve 110kV për KOSTT si dhe ndërtimin e nënstacionit 110/33kV për parkun e Erës në Selac me fuqi 105MW .
Monting ka realizuar projekte të shumta në rekonstruimin e rrjetave distributive të tensionit të mesëm dhe të ulët në tërë territorin e Kosovës për KEK dhe KEDS , dislokimet e linjave te projektet e autostradave,realizimi i projekteve në ndriqimin publik për komuna etj.

Monting ofron këto shërbime:

–Dizajnimin dhe realizimin e projekteve në ndërtimin ose rehabilitimin e Nënstacioneve të tensionit të lartë 110kV, 220kV dhe 400kV;
– dizajnimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të mesëm deri në 35kV si: si:linjat nëntokësore ,largëpërçuesët,montimi i kthinave të tensionit të mesëm në Trafostacione etj
– dizajnimi ,kompletimi si dhe montimi i Trafostacioneve 10(20)/0.4kV dhe 35/0.4kV deri 2000kVA
– dizajnimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të ulët si: realizimi i instalimeve elektrike në objektet banesore,objektet industriale ,qendra sportive etj.
-realizimi i projekteve të ndriqimeve publike,
-Shqyrtime :testimi me tension të lartë deri në 80kV DC dhe 60kV AC VLF i izolimeve të linjave kabllore, kthinave si dhe pajisjeve tjera ,testimi i sistemeve të tokëzimit si matja e rezistencës së tokëzimeve dhe matja e tensionit të hapit dhe prekjes ,shqyrtimi i qarqeve sekondare etj.

Që nga viti 2010 monting e ka hapur fabrikën për prodhime të produkteve metalike si :ormanët e tensionit të ulët ,shtëpizave të Trafostacioneve distributive si dhe konstruksioneve metalike.Shumica e produkteve janë të qertifikuara me standarde IEC .

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail

Kontaktoni kompaninë