Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë “INSI”

Report Abuse

INSI Logo

Instituti për Shkencë dhe Teknologji "INSI" është institucion i specializuar në kërkime, analiza dhe studime të fushave të ndryshme duke filluar nga fusha e planifikimit hapësinor (Plane Zhvillimore Komunale, Hartat Zonale Komunale, Plane Rregulluese të Detajuara). INSI ka punuar në 18 komuna të Kosovës me Plane Zhvillimore Komunale, andaj ka informacione, analiza dhe plane në nivel lokal dhe qendror. INSI është gjithashtu i specializuar dhe i licencuar për Studime Mjedisore, Vlerësime të Ndikimit në Mjedis,

Vlerësime Strategjike Mjedisore dhe studime të tjera mjedisore. INSI ka ekspertizën, njohuritë dhe përvojën në fushën e Zhvillimit Ekonomik duke e trajtuar atë me të gjitha temat si fushë të veçantë gjatë hartimit të Planeve Zhvillimore Komunale por edhe duke kryer studime ekonomike dhe të tjera fizibiliteti, duke përfshirë PPP, PFI etj., si dhe kapacitetet investuese dhe mundësitë. INSI gjithashtu ka ekspertizë në hartimin e Planeve të Qëndrueshme të Mobilitetit si dhe planifikimin hapësinor dhe mjedisor në nivel kombëtar. Krahas ofrimit të shërbimeve të sipër përmendura, Instituti për Shkencë dhe Teknologji "INSI" është i specializuar në projektim dhe mbikëqyrje inxhinierike, arkitekturore apo mjedisore dhe projekte të ngjashme ndërtimore. Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë INSI punëson deri në 33 ekspertë nga një gamë e gjerë profesionesh, si ekspertë në planifikim hapësinor dhe urban, banim, mjedis, transport, ekonomi, financa, gjeografi, sociologji, ndërtim të lartë, ndërtim të ulët, energji elektrike, termike, telekomunikacion, menaxhim mbetjesh, arkitektë, juristë dhe profesione të tjera, me përvojë në përgatitjen e planeve, projekteve dhe programeve për të përmirësuar infrastrukturën teknike, transportuese, publike, sociale ose ekonomike të klientëve tanë përkatës. Instituti për Shkencë dhe Teknologji INSI është anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare të Planifikuesve të Qytetit dhe Rajonit (ISOCARP) me qendër në Hagë, Holandë. Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë INSI është anëtar institucional i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, me seli në Prishtinë. Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë INSI ka marrëveshje bashkëpunimi në fushën profesionale dhe ngritjen e kapaciteteve të studentëve me Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”. Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë “INSI” ka një marrëveshje bashkëpunimi në fushën profesionale me Institutin Shqiptar të Sociologjisë, me qendër në Tiranë. Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë “INSI” ka një marrëveshje bashkëpunimi në fushën profesionale me Institutin Geo-SEE (Instituti Kërkimor i Evropës Juglindore për Gjeo - Shkenca), me qendër në Shkup, Maqedonia Veriore. Këto marrëveshje përfshijnë edhe bashkëpunimin tonë të ardhshëm në zbatimin e projekteve të ndryshme të kontraktuara si subjekte të veçanta ose të përbashkëta.

Së fundmi, Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë INSI është anëtar i Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë