Ndikimi i COVID-19 në Tregun e Punës: Një Analizë e Sektorit Privat në Kosovë

Ky studim pasqyron efektin e COVID-19 në bizneset kosovare konkretisht sektorin privat, duke marrë parasysh realitetin e tyre para pandemisë, gjatë pandemisë dhe pritjet e tyre për të ardhmen e afërt mbi treguesit thelbësorë.

Në kuadër të këtij studimi janë pyetur 1378 ndërmarrje prej 20 sektorëve të ndryshëm në 7 regjione të Kosovës.

Studimi është mbështetur nga Projekti Youth, Employment and Skills nga qeveria gjermane në Kosovë (GIZ) dhe është hartuar nga anëtarët të komunitetit të TLP Alumni Associacion.

Këtu mund të lexoni më shumë.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË