Qeveria e Kosovës ka njohur rëndësinë strategjike të industrisë së TI-së për zhvillimin ekonomik dhe transformimin strukturor drejt një ekonomie të bazuar në dije. Si pasojë, në vitin 2013 qeveria e Kosovës zyrtarisht e shpalli industrinë e TI -së një sektor me prioritet të lartë për ekonominë e saj.

Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e njerëzve të saj janë nën moshën 35 vjeç, ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së, dhe kosto të ulët të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në krahasim me vendet fqinje, për shkak të një popullsie të re.

Një numër i konsiderueshëm i kompanive punojnë në tregun ndërkombëtar, potenciali dhe përvoja në tregun ndërkombëtar duket se ka një rëndësi të madhe për sektorin e TIK -ut në Kosovë. Përkatësisht 91.18% e kompanive të TI -së, eksportojnë shërbimet/produktet e tyre në tregjet ndërkombëtare, dhe 5.88% e kompanive punojnë vetëm brenda Kosovës.

Potenciali më i lartë për t’u eksportuar është Evropa Qendrore dhe Amerika e Veriut, pastaj Zvicra dhe Gjermania, e ndjekur nga SHBA, Kanada, dhe Mbretëria e Bashkuar.

Megjithë rritjen e numrit mesatar të të punësuarve nga 27 në 2019 në 33 në 2020, industria e IT nuk ka shumë vështirësi në mbajtjen e punonjësve të tyre pasi pothuajse më shumë se gjysma e kompanive (61.29%) kanë pasur një normë qarkullimi më të vogël se 10 për qind.

Shërbimet softuerike/IT ofrohen nga 51.28%e kompanive të TI -së, e ndjekur nga produktet e softuerit (20.51%) dhe shërbimet për produktet e harduerit (2.56%). 25.64% e tyre, ofrojnë shërbime dhe produkte të tjera, si: Shërbime profesionale, Shërbime të Konsulencës Softuerike / Biznesi, Ofrues i Rrjeteve dhe Telekomunikacionit HW dhe SW, Shërbime TIK dhe Auditim, Integrim dhe Zbatim i Sistemit, Shërbime në Re, Siguria Kibernetike, Marketingu Dixhital, Softuer dhe Pajisjet / Shërbimet IT dhe Automatizimi, dhe edukimi, si pjesë e Shkollës së Programimit dhe Edukimit Teknik përmes Franchising.

Paga mesatare më e lartë për vitin 2020 prej 1,047 EUR merret nga Developers, e ndjekur nga Menaxherët e Zhvillimit të Biznesit që marrin mesatarisht 975 EUR dhe Menaxherët e Projekteve që marrin mesatarisht 906 EUR.

IT punëson 14% të personave të punësuar në vitin 2020.

Eksporti i industrisë së TIK -ut po rritet vazhdimisht nga 55 milionë euro në 2015 në 72 milionë euro në 2020. Industria e TIK -ut llogarit suficit tregtar prej 36 milionë euro në vitin 2020.

Niveli i lartë i aftësive gjuhësore në mesin e fuqisë punëtore të Kosovës është një nga përparësitë kryesore konkurruese të vendit ndaj konkurrentëve rajonalë. 28.2% e popullsisë flet një gjuhë të huaj dhe 15.9% më shumë se një gjuhë të huaj.

Më shumë informacion në lidhje me industrinë e TIK -ut në Kosovë mund të gjenden në raportet e hollësishme të disponueshme në linqet më poshtë:

Burimi 1

Burimi 2

Burimi 3

 

 

Përgjegjësia mbi mohimin:

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit që arrihen përmes një linqeve elektronike / ndërlidhëse elektronike. Ne shprehimisht nuk e miratojmë përmbajtjen e kësaj faqe në internet si tonën dhe prandaj nuk mund të garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes. Në veçanti, ofruesi i faqes së internetit është përgjegjës për dëmin që vjen nga përdorimi ose mos përdorimi i një informacioni të tillë, dhe jo personi që thjesht i referohet publikimit përkatës përmes linqeve.