Intervistë me Taulant Abazin – Celonis

Celonis është lider në programin e përshpejtimit të performancës së ndërmarrjeve, duke shfrytëzuar fuqinë e teknologjisë së procesit të mining për të ndihmuar organizatat të largojnë fërkimin operacional dhe të bëhet një ndërmarrje e superfluidizuar. Kompanitë në të gjithë botën, duke përfshirë Siemens, L’Oréal, Uber, Citi, Airbus dhe Vodafone, mbështeten në teknologjinë Celonis për të udhëhequr veprimet dhe drejtuar ndryshimin, duke i kthyer proceset e biznesit në përvoja të jashtëzakonshme dhe duke rezultuar në miliona dollarë të kursyer.

Kjo kompani e madhe globale, ka hapur degën e saj edhe në Kosovë. Në një ambient tepër dinamik dhe relaksues në të njëjtën kohë, kjo degë ndodhet në zemër të Prishtinës. Aty ne patëm mundësinë të flasim me Taulant Abazin, Site Leader në këtë degë. Me mbi 100 punëtorë nën menaxhim, Taulanti dukej mjaft i qetë, ashtu si edhe stafi i tij disa prej të cilëve madje i gjetëm duke luajtur ping-pong në kohën kur shkuam për intervistë.

Abazi na tregoi shumë për kompaninë. Qëllimet dhe planet shumë ambicioze, arsyet e kthimit të tij nga SHBA-ja që të veprojë në Kosovë, librat prej të cilëve gjen frymëzim dhe mesazhin e tij për të rinjtë.

Kur keni vendosur të hapni këtë biznes në Kosovë?

Biznesi është hapur më 2018 në Kosovë. E ka themeluar Bardh Lohaj dhe atë kohë ka qenë punëtori numër 33 ose 34 te Celonisi.

Cilat janë planet e kompanisë për të ardhmen?

Kompania si kompani po krijon një kategori në vete. Dmth CSP ose Oracle e ka krijuar një kategori të sistemeve administrative, Celonis po e krijon një kategori të menaxhmentit ekzekutiv. Në afatgjatë, çdo kompani në botë do ta përdorë Celonisin. Në afatshkurtë, vitin e kaluar i kemi on board 1 mijë kompanitë më të mëdha në botë dhe sivjet do ta bëjmë 1 mijëshin e dytë. Pra top 2000. Edhe kështu që “we are on a rocket-ship” dhe jemi duke u rritur. Rritje, rritje e vetëm rritje.

Për ata që nuk e dinë, me çfarë merret tamam Celonisi?

Një përshkrim i shkurtë. Teknologjia thirret execution managment system. Me fillu, ka filluar me proces mining. Do të thotë çdo kompani ka procese. Çdo hap i procesit është identik me njëri tjetrin. Dmth i ka parametrat që janë shumë të ngjashëm sikur: përshkrimi i ID dhe koha. Me këtë informatë, softweri jonë që e kemi zhvilluar para 10 viteve gati, e ka pasur atë pjesën e process mining që ka mundur të vizualizojë si po shkojnë proceset, sa shpejt po shkojnë, ku po ngadalësohen ato etj. Vetëm me këtë informatë nuk është që të kryej punë. Vetëm po të jap informata si po shkojnë proceset. Celonisi për të pasur execution managment, sistem që të ndihmon, të duhet të kesh proceset në real time. Një CEO i një kompanie me 100 mijë punëtorë përmes Celonis mundet të shoh secilin proces ku po shkon, sa shpejt po shkon dhe softweri jonë jep rekomandime si të optimizohen proceset. Një shembull nëse e marrim procesin onboarding të punëtorëve të rinj që shkon në sektorin HR. Përmes Celonisit mund të shohim prej ditës së parë si ka shkuar aplikacioni, deri tek dita e fundit si ka shkuar procesi në tërësi ku është ndaluar e ku është ngadalësuar dhe mund të japim rekomandime përmes aplikacionit se cilat hapa mund të marrim. Sepse ne e dimë se cili është standardi i onboarding tek secila kompani dhe mund t’u tregojmë kompanive se ndonjëra po shkon më shpejt në këtë proces se sa ajo dhe u tregojmë problemet mund tu japim më shumë rekomandime.

 

Cili është mësimi më i rëndësishëm që e ke mësuar gjatë jetës?

“Everything seems impossible until it’s done”. Të gjithë e kanë parë të pamundshme që të kthehen në Kosovë dhe të bëjnë diçka. Unë u ktheva, it’s done dhe tani hapi i radhës.

Çka do të kishe konsideruar arritjen tënde më të madhe?

Përditshmëria. Kjo që e kam është ai qëllimi ku kam dashur të arrijë. Sot në mëngjes isha tek Ministria e Ekonomisë, nesër tek e Arsimit. Dje në mëngjes i kam marrë 14 persona në punë. Po, kjo është.

A keni ndonjë libër do të donit ta rekomandoni?

E kam këtu të shkruar. The Organized Mind by Daniel J. Levitin. Ky libër na mëson se si funksionon truri. Sidomos sot kur 24/7 ka informata, ka gjithçka dhe ka njerëz që presin sende, vëmendje e punë prej teje. “Organized mind” ta jep mundësinë se si funksionojnë informatat që vijnë për çdo ditë. Ku shkojnë informacionet, si funksionon truri, ku lokalizohen informatat, si ngadalësohet truri, sa është me rëndësi të jemi të koncentruar në një takim që të mos mendoj për tjetrin apo bëhet apo jo.

A ka ndonjë libër që nuk e ke lexuar ende por mezi pret ta lexosh?

Për momentin jam duke e lexuar “The Cultured Mind”. Nuk hulumtoj shumë se çfarë libra ka në treg por nëse ma prezanton dikush ndonjë libër, e pëlqej, futem në Amazon dhe e porositi.

Cila është një karakteristikë që të pëlqen shumë tek vetja?

Jam shumë i qetë. Asgjë nuk më qet prej taktit. Duke e pasur këtë distancën dhe kohën e reflektimin e di tërë kohën ku je. Unë si Taulant e di tërë kohën se ku jam, ku e kam kompaninë e shoqërinë. Kjo është ajo që më pëlqen.

A ka ndonjë karakteristikë që nuk të pëlqen tek vetja?

Pjesa e fitness Haha. Gjërat e punës po i marrë shumë me vullnet dhe ende nuk po i marr seriozisht këtë pjesën e aktivitetit. Tek buka për fat nuk po konsumoj gjëra që nuk duhet. Aty ka pasur një “klik” e tek fitnessi po e pres ende.

A ka dicka që nuk të pëlqen tek të tjerët?

Njerëz që mundohen të imponojnë mendimin para se të të dëgjojnë. Nëse një person nuk është i gatshëm të dëgjojë, atëherë ajo nuk më pëlqen. Është në atë librin “Culture Mind”, e përshkruan një situatuë të një thënie kineze ku thuhet se “është një arsye që i kemi dy sy, dy vesh dhe një gojë”

Çka kishe pasur dëshirë me iu lënë fëmijëve tu?

Trashëgimi. Po, sepse të kthehesh për ideal, kthehesh edhe për mundësi. Trashëgimi në atë aspektin që me mujt me tregu ky është prindi im. Ma shumë është që të ketë fëmija dyer të hapura. Për këtë më shumë e thashë. Nëse ka dëshirë të jetë balerinë në Paris ka mundësi. Nëse dëshiron të jetë aktor në Pekin, le të bëhet. Kjo është ajo që dua të them.

Ka ndonjë njeri të gjallë që e admiron shumë e ki dëshirë të bëheshe si ai?

Ne e ndjekim Obamën shumë. Nga impakti, frymëzimi. Lehtë është me thënë se ka qenë politikan, por jo ka pasur shumë më shumë se vetëm politikë. Ka pasur shumë më shumë se vetëm politikë. Ndryshimet që i ka sjellë në jetën e përditshme të amerikanëve. Edhe vetë kam jetuar atje. Barack kuptohet së bashku me Michelle. Ata janë bashkë. Aq kanë forcuar njëri tjetrin dhe me atë forcë kan ndikuar në të gjithë botën. Pra, heronj të gjallë.

Nëse do ishte bërë një film për jetën tënde, cili do të ishte aktori që du ju luante juve?

Haha po të ishte vëllau im do ta kishte të lehtë pasi ai vetëm se duket si Leonardo DiCaprio dhe ne e thërrasim Leo i vogël. Nuk e di kush i ka flokët e gjata, Orlando Bloom, po haha. Po më pëlqejnë këto pyetje.

Cili është një mesazh që do ua lije të rinjve në Kosovë?

Thjesht me kuptu se nëse një vend ka shumë sfida, ka edhe shumë mundësi. Në atë moment që e kuptojmë këtë, në thelb, do ia nisim të hapim sytë dhe do të fillojmë. Hajde po e hapi këtë restorant vegan se më pëlqen. Këtë restorant vietnamez, po më shkon kuzhina hajde po e hapi. Ajo pjesë. Se një arsye pse jam kthyer është se ankesat nuk i kam shumë dëshirë. Duhet të gjendet zgjidhja. Ska kohë për aneksa. Shokët më përshkurajnë kështu. “Taulanti ta gjen zgjidhjen menjëherë”. Pra hapni sytë, ekzistojnë zgjidhjet. Mos i shikoni vetëm sfidat por edhe mundësitë. Kush thotë se nuk mund të ketë zgjidhje le të më kontakton, vjen ia bëjë një tur këto te Celonisi dhe ia them atë që po kërkon. Nëse ka pasur një kohë këtu në Kosovë, e këtu në Prishtinë, kur shqiptarët e Kosovës kanë mundur të bëjnë impakt në ekonominë botërore, ose politikën botërore, sot është ajo kohë.[:de]Celonis is a leader in enterprise performance acceleration program, harnessing the power of mining process technology to help organizations move away from operational friction and become a superfluid enterprise. Companies around the world, including Siemens, L’Oréal, Uber, Citi, Airbus and Vodafone, rely on Celonis technology to guide operations and drive change, turning business processes into extraordinary experiences and resulting in millions of dollars to save.

This large global company has opened its branch in Kosovo. In a very dynamic and relaxing environment at the same time, this branch is located in the heart of Prishtina. There we had the opportunity to talk to Taulant Abazi, Site Leader in this branch. With over 75 workers under management, Taulant seemed quite calm, as were his staff some of whom we even found playing ping-pong at the time we went for the interview.

Abazi told us a lot about the company. Very ambitious goals and plans, the reasons for his return from the US to work in Kosova, the books from which he finds inspiration and his message to young people.

When did you decide to open this business in Kosovo?

The business was opened in 2018 in Kosova. Bardh Lohaj, who at that time was employee number 33, proposed this great idea of opening up a branch of Celonis in his hometown, Prishtina.

What are the company’s plans for the future?

The company as a company is creating a category in itself. SAP or Oracle have created a category of administrative systems, Celonis is creating a category of executive management systems. In the long run, every company in the world will use Cellonis. In short, last year we onboardedthe 1000 largest companies in the world and this year we will make the second thousand. (G2K = Global 2000).

For those who do not know, what exactly does Celonis do?

A brief description. The software as a service is called ‘execution management system’. To begin with, it started with the process mining. Every company has processes. Each step of the process is identical to each other. That is, it has parameters that are very similar to: ID description and time. With this information, our software that we developed almost 10 years ago, had that part of the process mining that could visualize how the processes are going, how fast they are going, where they are slowing down, etc. This information alone is not enough to get the job done. I’m just giving you information on how the processes are going.

 

What is the most important lesson you have learned in your life?

“Everything seems impossible until it’s done.” Everyone has found it impossible to return to Kosovo and do something. I came back, it’s done and now the next step.

What would you have considered your greatest achievement?

Daily life. What I have is the goal I wanted to achieve. This morning I was at the Ministry of Economy, tomorrow at the Ministry of Education. Yesterday morning I hired 14 people at work. I’m trying to open up a tuition-free coding school. My daily life is my greatest achievement.

Do you have any books you would like to recommend?

I have it written here. The Organized Mind by Daniel J. Levitin. This book teaches us how the brain works. Especially today when 24/7 has information, has everything and there are people who expect things, attention and work from you. “Organized mind” enables how the information that comes in every day works. Where the information goes, how the brain works, where the information is localized, how the brain slows down, how important it is to be focused on a meeting so that I do not think about the other or it is done or not.

Is there a book you haven’t read yet but can’t wait to read?

I’m currently reading “The Cultured Mind”. I do not research much about what books are on the market but if someone introduces me to a book that I like, I immediately go on Amazon and order it.

What is one characteristic that you like most about yourself?

I am very calm. Nothing makes me lose focus.. Having this distance and time of reflection knows all the time where you are. I as Taulant know all the time where I am, where I have company and society. This is what I like.

Are there any characteristics you do not like about yourself?

The fitness part Haha. I am taking things to work very willingly and I am still not taking this part of the activity seriously. Luckily I am not consuming things I should not. There was a “click” there and at fitness I am still waiting for it.

Is there something you do not like about others?

People who try to impose their opinion before they listen to you. If a person is not willing to listen, then she does not like it. It is in that book “Culture Mind”, it describes a situation of a Chinese saying where it is said that “it is a reason we have two eyes, two ears and one mouth”

What would you like to leave to your children?

Inheritance. Yes, because to return for ideals, you also return for opportunities. Inheritance in the sense that with the market this is my parent. It is more for the child to have open doors. For this I said more. If she wants to be a ballerina in Paris there is a chance. If you want to be an actor in Beijing, let it be. That’s what I mean.

Is there a living person who admires him a lot and wants to be like him?

We follow Obama a lot. By impact, inspiration. It is easy to say that he was a politician, but he did not have much more than just politics. There has been much more than just politics. The changes it has brought to the daily lives of Americans. I myself lived there. Barack is understood along with Michelle. They are together. They have strengthened each other so much and with that force they have influenced the whole world. So, living heroes.

If a movie were to be made about your life, who would be the actor who would play you?

Haha if it was my brother it would be easy as he just looks like Leonardo DiCaprio and we call him little Leo. I do not know who has long hair, Orlando Bloom, yes haha. I’m liking these questions.

What is a message you will leave to young people in Kosovo?

Just understand that if a country has many challenges, there are also many opportunities. The moment we realize this, basically, we will start to open our eyes and we will start. Come on I’m opening this vegan restaurant that I like. This Vietnamese restaurant is going to my kitchen, come on, I opened it. That part. That one reason why I came back is that I do not like complaints very much. The solution must be found. No time for excuses. My friends describe me like that. “Taulant finds the solution immediately.” So open your eyes, there are solutions. Look not only at the challenges but also the opportunities. Whoever says that there can be no solution let him contact me, come and do a tour of these in Celonisi and tell him what he is looking for. If there was a time here in Kosovo, and here in Pristina, when Kosovo Albanians were able to make an impact on the world economy, or world politics, today is that time.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË