Next Gen Networks Institute (NGN)

Missbrauch melden

Next Gen Networks Institute Logo

Next Gen Networks Institute [NGN] është një institut që për synim ka ndërtimin e kapacitetit të të rinjve, organizatave dhe individëve në fushën e telekomunikacionit. Shtyllat kryesore mbi të cilat është themeluar NGN janë veçanërisht përfshirja e studentëve të universiteteve teknike (UT), studentëve të shkollave të mesme profesionale teknike (AFP) dhe lidhja e tyre me tregun e punës në të ardhmen.

Karte

Kontaktinformationen

Telefon
E-Mailadresse

Unternehmen kontaktieren