Kolegji Tempulli

Missbrauch melden

KOLEGJI TEMPULLI Logo

Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli “
Tani e tutje Kolegji “Tempulli” ka traditën më të gjatë në arsimin privat në Kosovë, që nga viti 1992 punojmë në aftësimin dhe edukimin e vijuesve në fushën e trafikut.
Deri më tani kanë kaluar një numër i madh i studentëve si dhe vijuesve të kurseve të ndryshme profesionale. Jemi të bindur se me këtë punë kemi ndikuar në rritjen e punësimit dhe punësueshmërisë së njerëzve në Kosovë, në rritjen e sigurisë në trafik dhe në përmirësimin e cilësisë së ofertës së arsimit terciar profesional dhe të lartë në Kosovë.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren