Cacttus Education

Missbrauch melden

Cacttus Education Logo

Cacttus Education është shkolla e parë e lartë profesionale, për studime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Si institucion i arsimit të lartë, akredituar nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve dhe e licencuar nga MASHT, Cacttus Education ofron studime dy vjeçare në drejtimet më të kërkuara në fushën e TIK-ut.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren