Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

SELIMAJ Legal Consulting LLC

Ne ofrojmë këshilla ligjore, shërbime juridike dhe përfaqësime ne organet administrative dhe gjyqësore brenda dhe jashtë Kosovës ne çështjet e pronësisë intelektuale, investimeve te huaja direkte ne vendin tonë, energjisë dhe burimeve tjera natyrore, veprimtarisë minerare dhe produkteve minerale, industrisë se sigurimeve dhe ri sigurimeve, çështjet e prokurimeve publike dhe ndihmës juridike ne çështjet qeveritare dhe publike.
Me kompetencë, korrektësi, integritet dhe gjithherë bazuar ne komunikim te mbrojtur klient – avokat ofrojmë analiza profesionale ligjore dhe përfaqësime gjyqësore ne çështjet komerciale, marrëdhëniet e detyrimeve, çështjet doganore dhe tatimore, kontestet e punës, procedurat administrative dhe ne te gjitha kontestet tjera ekonomike.

Industria e shërbimeve juridike dhe përfaqësimeve gjyqësore
Rr.Garibaldi, hyrja 3, kati 1, nr.5 ne Prishtinë
Logo e kompanisë
+383 49/525-225
+383 45/266-141
agronselimaj@selimajlegal.com; info@selimajlegal.com;
www.selimajlegal.com
Agron Selimaj