OEGJK është duke kërkuar konsulencë për mbajtjen e një seminari për planifikim strategjik.

 

Qëllimi dhe fokusi i detyrës janë të ofrojë mbështetje teknike, strategjike dhe lehtësuese për të mundësuar përditësimin e planit strategjik të OEGJK. Një aspekt kyç i konsulencës është përgatitja dhe mbajtja e një seminari dy ditor të planifikimit strategjik me bordin dhe menaxhmentin e OEGJK.

 

Ju lutemi dërgoni një letër motivuese në gjuhën angleze duke përfshirë një kopje të CV-së tuaj dhe një listë të verifikueshme të vlerësimeve përkatëse të kryera në pesë vitet e fundit. Ju gjithashtu duhet të dorëzoni një buxhet të shkurtër dhe një plan veprimi në info@oegjk.org dhe e kopjuar në Cc nora.hasani@oegjk.org. Aplikimet duhet të dorëzohen deri më 20 nëntor 2021 në ora 17:00.

 

ToR Facilitator KDWV