Me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies ndaj anëtarëve për shpenzimin e buxhetit, OEGJK ka automatizuar shumë procese të kontabilitetit dhe menaxhimit financiar duke implementuar sistemin QuickBooks nga Melita&Partners.