Letër – urim, për anëtarët e OEGJK-së, me rastin e fillimit të implementimit të MSA-së

 

Të nderuar anëtarë të Odës Ekonomike Gjermano Kosovare

Sot ështënjëditë e veçantëpërtëgjithë ne. Nga sot, nisisë zbatuari Marrëveshja e Stabilizim Asociimit. Në vetvete, sikur e kemi thënë edhe nëkohën kur kjo marrëveshje ështënënshkruar, ajo përbën lajmin mëtëmirëpërekonominë e RepublikëssëKosovës, që nga koha e shpalljessë pavarësisësë vendit.

Tashmë, horizonti i mundësisësë zhvillimit të aktivitetit biznesor, ështëshumëmë i gjerë dhe me produktet tona, mund të jemi pjesë e njëtregu që kalon mbi 500 milion konsumator.

Oda Ekonomike Gjermano Kosovare, nëbashkëbisedim me Ju, nëpërmes organizimeve edhe të konferencave por edhe të diskutimeve të veçanta, ka shtjelluar dobitë, por edhe mangësitë eventuale, qësjellë kjo marrëveshje.

Ne jemi tëpërkushtuar dhe tëgatshëmqë nëvazhdimësitë jemi me Ju në tejkalimin e çdo barriere të mundshme që mund të na paraqitet nërrugëntonë.

Ishte koha që Kosova ta ketë gjithë hapësirën e saj në tregjet evropiane, pa pengesa. Është thellësisht e nevojshme, qëtëdëshmojmë me kualitetet e produkteve tona, se këtëtreg vërtetë e kemi merituar dhe ta mbajmëatë, duke ofruar mëtëmirën nga ana jonë.

Sfidat nuk u eliminuan me hyrjen në fuqi tëkësajmarrëveshjeje, porse mundësinë e fituar,ta dëshmojmë mepunëntonë si plotësisht të merituar dhe të jemi tëgatshëm ta shfrytëzojmë si ështëmësë miri.

Kjo marrëveshje do të na ofroj shanse të reja dhe përmbanaftësikonkurruese e konsumuese nëpërmestë cilave dobia shoqërore e shtetëroreështë e gjerë. Vendi jonë, nëpërmessaj do të jetë në pozitë shumë më të mirë dhe do tëketëpërfitime nëdisa aspekte të rëndësishme socio-ekonomike.

Ju sigurojmë, se Oda Ekonomike Gjermano Kosovare, do të ofroj gjithë kapacitetin e saj mbështetëspërpunënTuajtë vyeshme.

Është koha qëtëurojmë dhe njëkohësishtqëtështojmë angazhimet epërditshmepër ta shfrytëzuar këtëmundësitëshkëlqyeshme.

Urime dhe suksese!