Diskutim për problemet që ndërlidhen me pozitën e grave ndërmarrëse në Kosovë

Përfaqësuesja nga OEGJK Donikë Ramaj, mori pjesë në diskutimin për problemet që ndërlidhen me pozitën e grave ndërmarrëse në Kosovë, e organizuar nga Instituti Riinvest.