Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e popullsisë së saj janë nën moshën 35 vjeç, dhe ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së, dhe kosto të ulët të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në krahasim me vendet fqinje, për shkak të një popullsie të re.

 

Kosova ka koncentrimin më të lartë të folësve gjermanë në botë, pas vendeve të DACH (Gjermania, Austria dhe Zvicra).

 

Niveli i lartë i aftësive gjuhësore në mesin e fuqisë punëtore të Kosovës është një nga përparësitë kryesore konkurruese të vendit ndaj konkurrentëve të tij rajonalë. 28.2% e popullsisë flet një gjuhë të huaj dhe 15.9% më shumë se një gjuhë të huaj.

 

Bazuar në (Inventari Kombëtar i Pyjeve 2012/13), zona pyjore në Kosovë përfshin 481 mijë ha (44.7% të sipërfaqes totale) dhe mund të konsiderohet si një burim i mirë për ekonominë e Kosovës dhe sipas disa analizave nga donatorë të ndryshëm ndërkombëtarë, nënsektori i drurit në Kosovë ka një potencial të madh të zhvillimit ekonomik.

 

Nënsektori “Prodhimi i drurit dhe produkteve të drurit dhe tapës” ka 1,429 të punësuar në 408 ndërmarrje dhe qarkullim vjetor prej 44.50 milionë euro.

 

Në vitin 2019, punësimi në këtë nënsektor regjistroi një rritje prej 2.77% dhe një qarkullim prej 17.36%, ndërsa numri i ndërmarrjeve ra për 10.53%.

 

Eksportet në nënsektorin “Prodhimi i drurit dhe produkteve të drurit dhe tapës”, ​​në vitin 2019, janë rritur me 41.94%, krahasuar me një vit më parë, ndërsa në vitin 2018 pati një rritje prej vetëm 1%, krahasuar me vitin 2017.

 

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të Sektorit-C, në sektorin “Prodhimi i drurit dhe produkteve të drurit dhe tapës” ka 1.74% ndërmarrje eksportuese, ndërsa brenda këtij nënsektori, nga 408 ndërmarrje, 19.36% janë eksportues.

 

Më shumë informacion në lidhje me industrinë e drurit të Kosovës mund të gjenden në raportet e hollësishme të disponueshme në linqet më poshtë:

 

Burimi 1

Burimi 2

Burimi 3

 

 

 

Përgjegjësia mbi mohimin:

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit që arrihen përmes një linqeve elektronike / ndërlidhëse elektronike. Ne shprehimisht nuk e miratojmë përmbajtjen e kësaj faqe në internet si tonën dhe prandaj nuk mund të garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes. Në veçanti, ofruesi i faqes së internetit është përgjegjës për dëmin që vjen nga përdorimi ose mos përdorimi i një informacioni të tillë, dhe jo personi që thjesht i referohet publikimit përkatës përmes linqeve.