Termat e Referencës (TeR): konsulencë për mbajtjen e një seminari për planifikim strategjik për OEGJK

OEGJK është duke kërkuar konsulencë për mbajtjen e një seminari për planifikim strategjik.   Qëllimi dhe fokusi i detyrës janë të ofrojë mbështetje teknike, strategjike dhe lehtësuese për të mundësuar përditësimin e planit strategjik të OEGJK. Një aspekt kyç i konsulencës është përgatitja dhe mbajtja e një seminari dy ditor të planifikimit strategjik me bordin…